VILKÅR & BETINGELSER

Ikrafttrædelsesdato: 14 februar 2018

Velkommen til Aveda Denmarks website (www.aveda.dk) ("Sitet").

Aveda Denmark Online (“Aveda Denmark Online”) leverer indholdet og tjenesterne, der er tilgængelige på Sitet, til dig i henhold til følgende Vilkår, vores Fortrolighedspolitik og andre og politikker, du måtte finde overalt på vores Site i forbindelse med visse funktioner, faciliteter eller kampagner såvel som kundetjeneste, og de anses alle for udgøre en del af og indgå i disse Vilkår (tilsammen benævnt "Vilkår"). Ved at gå ind på eller anvende Sitet erkender du, at du har læst, forstået og uden begrænsning eller forbehold accepterer at være bundet af disse Vilkår.

1. Produkter og tjenester til personlig brug

De produkter og tjenester, der er beskrevet på dette Site samt evt. prøver herpå, vi evt. leverer til dig, er kun beregnet til personlig brug. Du må ikke sælge eller videresælge nogen af de produkter eller tjenester eller prøver herpå, du modtager fra os. Vi forbeholder os ret til med eller uden varsel at annullere eller reducere mængden af ethvert produkt eller enhver tjeneste, der skal leveres til dig, hvis vi helt efter eget skøn tror, at det evt. kan resultere i overtrædelse af vores Vilkår.

2. Nøjagtige oplysninger

Vi forsøger at være så dækkende og nøjagtige som muligt, når vi beskriver vores produkter på Sitet. Dog garanterer vi ikke, i det omfang gældende lov tillader dette, at de produktbeskrivelser, farver, oplysninger eller andet indhold, der er tilgængelige på Sitet, er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri.

3. Immaterielle rettigheder

Alle oplysninger og alt indhold på Sitet og dets “look and feel”, herunder, men ikke begrænset til, varemærker, logoer, servicemærker, tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, datakompileringer og software og kompileringen og organiseringen heraf (tilsammen benævnt "Indholdet") tilhører Aveda Denmark Online, vores Tilknyttede selskaber, vores partnere eller vores licensgivere og er beskyttet af national lovgivning, amerikansk og international lovgivning, herunder love omfattede ophavsret og varemærkeret.

Undtagen som fremsat i de begrænsede rettigheder i afsnit 5, og i den videste udstrækning, som det tillades ifølge gældende lov, må hverken Indholdet eller nogen del af Sitet bruges, reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, gensælges, hentes, ændres eller på anden vis udnyttes, helt eller delvist, til noget formål uden vores udtrykkelige, forudgående skriftlige samtykke.

4. Begrænset brugsret

I det videst mulige omfang, loven tillader det, udsteder vi dig en begrænset, genkaldelig og ikke-eksklusiv ret til adgang til og personligt brug af Sitet. Denne begrænsede ret omfatter ikke ret til følgende: (a) Tilpasse eller anvende tilpasningsteknikker til at indkapsle hele eller dele af Sitet; (b) genudgive, videredistribuere, overføre, sælge, give i licens eller downloade Sitet eller dele af og/eller hele indholdet (undtagen caching, eller hvad der måtte være nødvendigt for visning af Sitet); (c) bruge Sitet eller dele af/eller hele Indholdet til andet end personlig brug; (d) ændre, foretage baglæns udvikling af eller skabe afledte arbejder baseret enten på Sitet og dele af og/eller hele Indholdet; (e) indsamle kontooplysninger til enten egen eller andres brug; (f) bruge meta-tags eller anden "skjult tekst" med anvendelse af dele af og/eller hele Indholdet; eller (g) bruge softwarerobotter, spiders, crawlers eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer eller foretage nogen anden handling, som kan pålægge vores infrastruktur en urimelig byrde eller belastning.

I det videst mulige omfang, loven tillader, udsteder vi dig en begrænset, genkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at skabe et hyperlink til Sitets hjemmeside udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Et website, der linker til vores Site, (i) må linke til, men ikke gengive dele af og/eller hele vores indhold; (ii) må ikke medføre, at vi godkender et sådant website eller dets tjenester eller produkter; (iii) må ikke give et forkert indtryk af dets forhold til os; (iv) må ikke have indhold, som kunne fortolkes som smagløst, obskønt, krænkende, kontroversielt eller ulovligt eller upassende for alle aldersklasser; (v) må ikke fremstille os eller vores produkter eller tjenester på en forkert, vildledende, nedgørende eller på anden måde krænkende eller stødende måde eller forbinde os med uønskværdige produkter, tjenester eller meninger; (vi) må ikke linke til nogen anden side på Sitet end hjemmesiden. Vi kan, helt efter eget skøn, kræve, at du fjerner et hvilket som helst link til Sitet og ved modtagelsen af et sådant krav omgående fjerner et sådant link og ophører med at linke, medmindre du har modtaget separat og udtrykkelig skriftlig godkendelse fra os til at genoptage linkning.

5. Dine forpligtelser og ansvar

I forbindelse med adgangen til eller brug af Sitet skal du overholde disse Vilkår og de særlige advarsler eller instrukser for adgang eller brug som anført på Sitet. Du skal altid handle i overensstemmelse med loven, skik og brug og i god tro. Du må ikke foretage nogen ændring eller modificering af Sitet eller noget Indhold eller nogen tjenester, der måtte optræde på dette Site, og du må ikke på nogen måde skade Sitets integritet eller drift. Uden at begrænse den generelle gyldighed af nogen anden bestemmelse i disse Vilkår vil du, hvis du af forsømmelighed eller med vilje undlader at overholde nogen af de forpligtelser, der er fremsat i disse Vilkår, i så vidt et omfang, som loven tillader det, blive holdt ansvarlig for de tab og skader, som dette måtte forårsage for Aveda Denmark Online og dets Tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere.

6. Tredjepartlinks

Vi er ikke ansvarlige for indholdet af nogen off-websitesider eller andre websites, der linker til eller linkes fra på Sitet. Links, der optræder på Sitet, er kun til bekvemmelighed og repræsenterer ikke nogen form for godkendelse fra vores, vores Tilknyttede selskabers eller vores partneres side af det indhold, produkt, den tjeneste eller leverandør, der linkes til. Din indsættelse af link til eller fra nogen off-websitesider eller andre websites sker for egen risiko. Vi er på ingen måde ansvarlige for at foretage en undersøgelse eller vurdering, og vi garanterer ikke for tilbuddene på off-websitesider eller nogen andre websites, der linkes til eller linkes fra på Sitet. Ej heller påtager vi os noget ansvar eller erstatningsansvar for sådanne siders og websites’ handlinger, indhold, produkter eller tjenester, herunder, uden begrænsning, deres fortrolighedspolitikker og vilkår. Du bør omhyggeligt gennemlæse vilkårene og fortrolighedspolitikkerne for alle off-websitesider og andre websites, som du besøger.

7. Særlige egenskaber, funktioner og begivenheder

Sitet tilbyder evt. særlige faciliteter og funktioner eller begivenheder (konkurrencer, lotterier eller andre tilbud), der evt. (a) er underlagt anvendelsesbetingelser, regler og/eller politikker i tillæg til eller i stedet for disse Vilkår, og (b) bliver tilbudt af os eller tredjeparter. Hvis det er tilfældet, giver vi dig besked om dette, og hvis du vælger at benytte dig af disse tilbud, accepterer du, at din brug af de tilbud er underlagt evt. yderligere eller separate anvendelsesbetingelser, regler og/eller politikker.

8. Indsendelser

Det er vores politik at afslå uopfordrede forslag og ideer. Uagtet vores politik med hensyn til uopfordrede forslag og ideer vil alle forespørgsler, feedback, forslag, ideer eller andre oplysninger, som du måtte tilstede os (tilsammen "Indsendelser"), blive behandlet som ikke-ophavsretligt og ikke-fortroligt materiale. Ved at overføre eller foretage en Indsendelse tildeler du os, med forbehold af vilkårene i vores Fortrolighedspolitik, og i det videst mulige omfang, loven tillader, hermed en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig, uigenkaldelig ret, som fuldt ud kan gives i underlicens, til at kopiere, bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, offentliggøre, give i licens, distribuere, sælge eller overdrage Indsendelsen på en hvilken som helst måde, vi måtte ønske, herunder, men ikke begrænset til kopiering helt eller delvist, skabelse af afledte værker, distribuering og fremvisning af enhver Indsendelse i en hvilken som helst form, ethvert medie eller enhver teknologi, uanset om den kendes nu eller, hvis gældende lov tillader dette, udvikles herefter, alene eller som del af andre værker, eller anvende Indsendelsen i forbindelse med vores produkter eller tjenester under hele den gældende ophavsrets gyldighedstid. Du accepterer også, at din Indsendelse ikke bliver returneret, og at vi må bruge din Indsendelse i videst muligt omfang, loven tillader, og alle ideer, koncepter eller knowhow indeholdt deri uden betaling af pengebeløb til et hvilket som helst formål, herunder uden begrænsning udvikling, fremstilling, distribuering og markedsføring af produkter.

Hvis du foretager en Indsendelse, erklærer og garanterer du, at du ejer af eller på anden måde kontrollerer rettighederne til din Indsendelse. Du erklærer og garanterer endvidere, at en sådan Indsendelse ikke udgør eller indeholder softwarevirusser, en kommerciel salgsaktivitet, kædebreve, masse-e-mails eller nogen form for "spam”. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, give dig ud for at være nogen anden person eller enhed eller på anden vis vildlede os med hensyn til en Indsendelses oprindelse. Du accepterer at holde os skadesløse for alle krav opstået ud fra eller i forbindelse med alle krav på rettigheder til en hvilken som helst Indsendelse eller skadeserstatning på baggrund af enhver Indsendelse.

9. Brugerindhold

Når du overfører, uploader, afsender, mailer eller på anden måde stiller data, tekst, software, musik, lyd, fotos, grafik, billeder, videoer, meddelelser eller andre materialer ("Brugerindhold") til rådighed på Sitet, er du i alle henseender ansvarligt for et sådant Brugerindhold. Sådant Brugerindhold udgør en Indsendelse i henhold til afsnit 9. Dette betyder, at det er alle tredjeparter og ikke os, der bærer det fulde ansvar for alt Brugerindhold, de placerer på Sitet. Du indvilger i ikke at deltage i eller støtte eller opfordre andre til at engagere sig i at videregive, uploade, afsende, maile eller på anden måde gøre indhold tilgængeligt på Sitets Brugerindhold, der (a) er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, pornografisk, injurierende, krænkende for andres privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende, som (b) du ikke har ret til at offentliggøre i henhold til lovgivning eller kontraktmæssig forpligtelse eller tillidsforhold, som (c) er kendt af dig som værende falsk, urigtigt eller vildledende, som (d) du blev kompenseret for eller modtog godtgørelse for fra en tredjepart, eller (e) som krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder tilhørende enhver part. Derudover accepterer du ikke at videregive, uploade, afsende, e-maile eller på anden måde gøre softwarevirus, uopfordrede eller uautoriserede reklamer, salgs- eller reklamemateriale, herunder kædebreve, masseforsendelser, eller nogen form for "spam” tilgængelig. Du accepterer endvidere (i) ikke at måtte udgive dig for nogen person eller enhed eller afgive falsk udsagn om eller på anden måde give forkerte oplysninger om din tilknytning til en person eller enhed, (ii) ikke at måtte "forfølge” eller på anden måde chikanere, herunder at slå til lyd for at chikanere andre, narre eller skade tredjepart, herunder skade mindreårige på nogen måde, (iii) ikke at måtte forfalske overskrifter eller på andre måde manipulere med identifikatorer for at tilsløre oprindelsen af enhver form for Brugerindhold, (iv) ikke forsætligt eller uforsætligt at måtte overtræde gældende lokal, statslig, national eller international ret, eller (v) ikke at måtte indsamle eller opbevare personligt identificerbare data om andre brugere.

Vi hverken godkender eller kontrollerer Brugerindhold videresendt eller placeret på Sitet, og derfor kan vi ikke garantere nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af Brugerindhold. Du har forstået, at ved at bruge Sitet kan du blive udsat for Brugerindhold, der er stødende, uanstændigt eller krænkende for dig. Under ingen omstændigheder i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning vil vi gøres ansvarlige for nogen form for Brugerindhold, herunder, uden begrænsning, for fejl eller udeladelser i noget Brugerindhold eller for evt. tab eller skade af nogen art påført dig som resultat af anvendelsen af noget Brugerindhold videregivet, uploadet, afsendt, mailet eller på anden måde gjort tilgængelig via Sitet.

Du anerkender, at vi har ret til efter eget skøn at afvise at placere eller fjerne enhver form for Brugerindhold, og vi forbeholder os ret til at ændre, koncentrere eller slette enhver form for Brugerindhold. Uden at begrænse det generelle i det foregående eller nogen anden bestemmelse i disse Vilkår har vi ret til at fjerne enhver form for Brugerindhold, der overtræder disse Vilkår eller på anden måde er krænkende, og vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at nægte at yde service til enhver bruger, som overtræder disse Vilkår eller krænker andres rettigheder.

10. Ophavsretlige klager

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at ophavsretligt beskyttet materiale er blevet kopieret på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, bedes du sende en e-mail eller en skriftlig meddelelse til vores udpegede agent for meddelelser om krænkelse og afgive følgende: (i) Identifikation af ophavsretligt beskyttet værk(er), som du hævder er blevet krænket, og bekræftelse af, at du er ophavsrethaveren eller autoriseret til at handle på vegne af ophavsrethaveren, (ii) en beskrivelse af det materiale, som du hævder er blevet krænket, og placeringen af det pågældende materiale på Sitet, (iii) din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

VVores udpegede agent for anmeldelse af krav om krænkelser af ophavsrettigheder er advokat Inge Lise Persson, partner, chef for Varemærkeafdelingen, European Trademark Agent, Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, DK-1601 Copenhagen V, tlf.: +45 3337 6770.

BEMÆRK: OVENSTÅENDE KONTAKTOPLYSNINGER LEVERES UDELUKKENDE MED HENBLIK PÅ UNDERRETNING TIL Aveda DANMARK ONLINE OM, AT OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE EVT. ER BLEVET KRÆNKET.

11. Erklæringer og garantier; begrænsning af erstatningsansvar

VED AT TILBYDE DETTE SITE INDGÅR Aveda DENMARK ONLINE IKKE NOGEN FORM FOR KOMMERCIEL TRANSAKTION MED BRUGEREN. SITET PRÆSENTERES "SOM DET ER OG FOREFINDES”. VI AFGIVER INGEN SOM HELST ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER SITET OG UDELUKKER ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER DETTE SITE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, UNDTAGEN I DET OMFANG SÅDANNE ERKLÆRINGER OG GARANTIER IKKE KAN UDELUKKES PÅ LOVLIG VIS.

DU ACCEPTERER, AT VI I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN HOLDES ANSVARLIGE ELLER PÅLÆGGES NOGET ERSTATNINGSANSVAR (DET VÆRE SIG KONTRAKTMÆSSIGT, VED SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR NOGEN (a) AFBRYDELSE AF VIRKSOMHED; (b) FORSINKELSER I ADGANG ELLER AFBRYDELSER I ADGANG TIL SITET; (c) MANGLENDE LEVERING AF DATA, FEJLLEVERING, BESKADIGELSE, ØDELÆGGELSE ELLER ANDEN ÆNDRING; (d) TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART PÅDRAGET SOM FØLGE AF INTERAKTION MED ELLER TILSTEDEVÆRELSE AF OFF-WEBSITE LINKS PÅ SITET; (e) COMPUTERVIRUSSER, SYSTEMNEDBRUD ELLER FEJLFUNKTIONER, SOM KAN FOREKOMME I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF SITET, HERUNDER UNDER ETABLERING AF HYPERLINK TIL ELLER FRAKOBLING FRA TREDJEPARTS WEBSITES; (f) EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UDELADELSER I INDHOLD; ELLER (g) BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL.

ENDVIDERE SKAL VI I VIDEST MULIGT OMFANG, LOVEN TILLADER DET, IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, PÅLØBNE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN SLAGS (HERUNDER MISTET FORTJENESTE) RELATERET TIL SITET ELLER DIN BRUG HERAF UAGTET HANDLINGSFORMEN, UANSET OM KONTRAKTMÆSSIGT, VED SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN VIS. DA NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER PÅLØBNE SKADER, ER VORES ERSTATNINGSANSVAR I SÅDANNE LANDE BEGRÆNSET I DET MAKSIMALT TILLADTE OMFANG IFØLGE GÆLDENDE LOV.

12. Tvister

Med hensyn til enhver eventuel tvist angående Sitet skal alle rettigheder og forpligtelser og alle handlinger og søgsmål, som disse Vilkår giver mulighed for, henhøre under Danmarks love. Enhver tvist, der på nogen måde relaterer sig til dit besøg på Sitet, skal forelægges en relevant national ret eller anden retslig myndighed, dog forudsat, at vi, hvis du på nogen måde har krænket eller truet med at krænke vores ophavsrettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende vores Tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere eller på anden måde har en søgsmålsgrund, kan søge fogedpåbud eller andet passende retsmiddel i en hvilken som helst ret med kompetent domsmyndighed.

13. Generelt

Du anerkender og er enig i, at disse Vilkår udgør den fuldstændige og eksklusive aftale mellem os angående din brug af Sitet og erstatter og gælder for alle tidligere forslag, aftaler eller anden kommunikation.

Vi forbeholder os retten til helt efter eget skøn at ændre disse Vilkår til enhver tid ved at postere ændringerne på Sitet og give dig meddelelse om en sådan ændring. Alle ændringer har virkning straks efter postering på Sitet og udsendelse af meddelelse om en sådan ændring. Din fortsatte brug af Sitet efterfølgende udgør din accept af alle sådanne ændrede Vilkår.

ntet i disse Vilkår skal fortolkes, som om det opretter noget agentur, partnerskab eller anden form for fælles virksomhed mellem os. Vores manglende krav om, at du overholder en af bestemmelserne i disse Vilkår, skal ikke i det videst mulige omfang, som loven tillader, påvirke vores fulde ret til at kræve sådan overholdelse til enhver tid derefter, ej heller skal vores fraskrivelse af et brud på en bestemmelse heri tages for eller anses for at være en fraskrivelse af selve bestemmelsen. I tilfælde af at en bestemmelse i disse Vilkår måtte være ikke-eksigibel eller ugyldig ifølge gældende lov eller anses for at være dette ifølge en relevant voldgiftskendelse en retskendelse, vil sådan ikke-eksigibilitet eller ugyldighed ikke gøre disse Vilkår ikke-eksigible eller ugyldige som helhed, men disse Vilkår skal ændres i det omfang, det er muligt, af den pådømmende enhed, så de i størst muligt omfang afspejler parternes hensigt som fastsat i den oprindelige bestemmelse.

Copyright © Aveda Corporation. Alle rettigheder forbeholdes på verdensplan.